TUNAM UNLU MAMÜLLER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

 

  1. Başvuru Yöntemi

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 11’inci maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, KVKK’nın 13’üncü maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5’inci maddesi uyarınca, işbu form ile aşağıda sayılan yöntemlerden biriyle Şirketimize iletebilirsiniz: 

 

BAŞVURU YÖNTEMİ

BAŞVURUNUN YAPILACAĞI ADRES

BAŞVURUDA

BELİRTİLECEK BİLGİ

Yazılı Başvuru

Islak imzalı şahsen başvuru

(Kimliğinizi tevsik edici belge ile bizzat yapılan

başvuru) veya noter vasıtasıyla başvuru

Şerifali Mahallesi Atabek Sok. Dilim Börek Apt. No: 11 A Ümraniye/İstanbul

Zarfın/Tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Kayıtlı Elektronik Posta

(KEP) Yoluyla

Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ile

 

tunamunlu@hs02.kep.tr

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Sistemimizde Kayıtlı Bulunan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru

 

Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanılmak suretiyle

 

kvkk@musluoglubaklava.com

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Sistemimizde Kayıtlı Bulunmayan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru

 

Mobil imza/e-imza içerecek biçimde Şirketimizin sisteminde bulunmayan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle

 

kvkk@musluoglubaklava.com

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Şirketimize iletmiş olduğunuz başvurularınız KVKK’nın 13’üncü maddesinin 2’nci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Veri sorumlusu olarak, talebinizi kabul edebilir veya gerekçesini açıklayarak reddedebilir ve cevabımızı yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirebiliriz. Başvurunuzda yer alan talebinizin kabul edilmesi halinde gereği Şirketimizce yerine getirilecektir. Başvurunuzun, veri sorumlusu olarak Şirketimizin bir hatasından kaynaklanması durumunda başvurunuz için bir ücret alındıysa tarafınıza iade edilecektir.

  1. Kimlik ve İletişim Bilgileriniz

Başvurunuz ile ilgili olarak sizinle iletişime geçebilmemiz ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz için aşağıdaki alanları doldurunuz.

 Ad

:

 Soyad

:

 T.C. Kimlik Numarası     
 Diğer Ül
ke Vatandaşları İçin Pasaport Numarası    
 veya Kimlik Numarası

:

 Tebligata Esas İletişim Adresi

:

 Telefon Numarası

:

E-Posta

:

 

  1. Şirketimiz ile İlişkiniz

Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. 

☐  Müşteriyim

 

☐  Eski Çalışanım

Çalıştığım Yıllar :

…………………………….

☐  Çalışanım

☐  İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım

Tarih :

 

☐  İş Ortağıyım

☐  Diğer

Varsa, Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz

Birim:                                                                                  Konu:

 

  1. Talep Konusu

Lütfen kişisel verilerinize ilişkin talebinizi aşağıda detaylı olarak ve varsa, talebinize ilişkin bilgi ve belgeleri başvurunuza ekleyiniz. 

 

 

 

 

 

  1. Yanıtın Bildirilme Yöntemi

Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz: 

           (E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

 

(Başvurunuza ilişkin yanıtın vekâleten teslim alınması durumunda, Şirketimize noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi sunulması gerekmektedir.)

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için düzenlenmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve bilgi (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.

 

Başvuruda Bulunan İlgili Kişi

 

Adı Soyadı                 :

 

Başvuru Tarihi          :

 

İmza                           :