TUNAM UNLU MAMULLER  SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ ÇAĞRI MERKEZİ AYDINLATMA METNİ


6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili sizleri bilgilendirmek isteriz. Kişisel verilerinizin Tunam Unlu Mamuller Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi nezdinde işlenmesi ile ilgili ayrıntılı bilgiyi www.musluoglubaklava.com/www.musluoglubaklava.com/kvk adresinde Tunam Unlu Mamuller Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan edinebilirsiniz. Bu görüşmede sizlerden edineceğimiz kişisel veriler ile ilgili aydınlatma metnini dinlemek için lütfen 1’e basınız.


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği, kişisel verilerinizi; veri sorumlusu sıfatıyla Musluoğlu Baklava olarak bu bildirim ile açıklayacağımız kapsamda işleyeceğimizi belirtmek isteriz.


Öncelikle kişisel verilerinizin işlenme amacını bildirmek isteriz. Musluoğlu Baklava tarafından toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde; Şirketimizin insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirketimizin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçlarıyla işlenecektir. 


Size ayrıca kişisel verilerinizin hangi amaçla kimlerle paylaşıldığına ilişkin de bilgi vermek isteriz. Toplanan kişisel verilerinizin; az önce saydığımız amaçları yerine getirebilmek için, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde tedarikçilerimize aktarılabileceğini belirtmek isteriz. 


Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi hakkında da sizi bilgilendirmek isteriz; kişisel verileriniz Pastannecim tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz ürün ile hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. 


Son olarak kişisel veri sahibi olmanız dolayısıyla sahip olduğunuz haklar konusunda bilgi vermek isteriz. 

Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.musluoglubaklava.com/www.musluoglubaklava.com/kvk adresinde bulunan Tunam Unlu Mamuller Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Veri Sahibi Başvuru Formu’nda düzenlenen yöntemlerle Musluoğlu Baklava’ya iletmeniz durumunda talebiniz niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Musluoğlu Baklava tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretin alınacağını belirtiriz.